Member Listing

Image
Name
Designaion
Short Description
Dr. Kala Shah
Dr. Kala Shah
Chair Person
Dina Sanghvi
Dina Sanghvi
Vice Chair Person
Dr Jayshree Gandhi
Dr Jayshree Gandhi
Medical Advisor
Reema Shah
Reema Shah
Past President
Jigisha Bhavsar
Jigisha Bhavsar
Past Treasurer
Vrinda Mavlankar
Vrinda Mavlankar
President
Krina Shah
Krina Shah
Treasurer
Bina Shah
Bina Shah
Secretary